Codi ètic i de conducta

SiC24, durant els seus 15 anys d’història, ha promogut sempre una cultura ètica empresarial i en aquest sentit, aquest Codi Ètic pretén seguir en la mateixa línia, reafirmant-se en una cultura corporativa d’absolut respecte a la llei.

Totes les decisions que pren SiC24 amb vista a la contractació amb l’Administració Pública es basen en criteris ètics i de compliment estricte de les lleis que els afecten, tenint l’administració i direcció de la companyia el compromís inequívoc de transferir a tota la plantilla aquests principis ètics.

SiC24 té en les persones que hi treballen el seu principal actiu i element diferencial.

Per això és fonamental tenir un marc d’actuació ben definit per a garantir l’adequat exercici diari de totes elles.

Un marc que comença pels valors de l’empresa. Les pautes generals de comportament al voltant de les quals es desenvolupen totes les activitats d’aquesta.

En el nostre cas:

Sostenibilitat. Eficiència. Compromís. Experiència.

L’exemple més clar i evident de la voluntat de l’aplicació efectiva d’aquests valors en el dia a dia, el podem veure en el conjunt de normes i regulacions que durant molts anys hem anat desenvolupant i incorporant internament a l’empresa.

No obstant això, totes aquestes pautes i regulacions internes de poc serviran si en el moment de posar-les en pràctica no van acompanyades d’una actitud i comportament ètic en el nostre exercici habitual, i respectuós i responsable amb els diferents grups d’interès amb els quals ens relacionem diàriament.

Aquest codi ètic, precisament, té com a objectiu definir el nostre model ètic de conducta.

Què és el Codi Ètic de SiC24?

L’Ètica passa per ser el principi bàsic perquè les empreses del segle XXI compleixin adequadament amb les seves obligacions i garanteixin l’equilibri entre els drets i les obligacions de tots els grups d’interès als quals afecta: empleats i empleades, accionistes, clientela, empreses proveïdores, competència i societat en general.

El Codi Ètic de SiC24 és una norma fonamental que té la finalitat primordial d’establir els principis ètics i les pautes bàsiques de conducta que han de presidir el comportament i les actuacions, tant a nivell intern com a nivell extern, de totes les persones que treballen en o per SiC24.

És un marc de comportament que no substitueix la normativa interna ni a les regulacions, sinó que serveix de principi orientador, les emmarca i les complementa.

Aquest Codi Ètic ha estat impulsat pel Consell d’Administració com a màxim òrgan d’administració de SiC24 i es compromet a garantir la comunicació, formació i seguiment del correcte ús d’aquest.

A qui afecta?

El Codi Ètic afecta el comportament de les persones mentre presten serveis en SiC24 en qualitat d’administració de l’empresa, adreça, i empleats i empleades, els quals hauran d’ajustar la seva conducta als estàndards establerts en el mateix.

Igualment han de ser coneixedors del present Codi la clientela, empreses proveïdores, assessoria i altres persones o entitats que es relacionen amb SiC24 per raons professionals o de negocis.

Principis bàsics de Conducta?

 • Complir amb tota la legislació i obligacions reguladores nacionals i internacionals que afectin l’activitat de SiC24.
 • Fomentar la igualtat d’oportunitats i tractar amb dignitat, respecte i justícia a tot el personal, i no discriminar-los per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, sexe o qualsevol altra condició personal o social aliena a les seves condicions de mèrit i capacitat.
 • No permetre cap forma de violència física o verbal, assetjament, abús o coacció a la feina.
 • Garantir la seguretat i higiene al treball, adaptant totes les mesures que siguin raonables per a maximitzar la prevenció de riscos laborals.
 • Fer un ús responsable i confidencial de la informació tant interna com externa, proporcionada per l’acompliment de la nostra feina, especialment les dades de caràcter personal, complint les disposicions del “Document de seguretat” elaborat per l’empresa per a la protecció de dades personals basat en les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Assegurar un ús adequat i acurat dels béns i actius de l’empresa, siguin físics (eines, vehicles, mobiliari…), financers, tecnològics o relacionats amb el capital intel·lectual, procurant que no es malgastin, malbaratin, danyin o s’extraviïn.
 • No acudir al lloc de treball sota els efectes de substàncies tòxiques i/o alcohol ni consumir durant la nostra jornada laboral.

En relació a la Clientela / Administració Pública.

 • Mantenir en totes les relacions amb la clientela el màxim compromís d’honradesa i responsabilitat professional.
 • Ser responsables en la prestació del servei, buscant la màxima qualitat i vetllant sempre per la seguretat de la nostra clientela.
 • Protegir la informació i les dades que els clients ens confien.
 • No acceptar, ni oferir, cap tipus d’obsequi ni de regal.
 • Mantenir el principi de neutralitat política, independentment de les idees personals de cadascú.

En relació a les Empreses Proveïdores.

 • Basar les relacions amb elles en el benefici mutu i la confiança.
 • Seleccionar a les empreses proveïdores de manera equitativa i sota criteris objectius de negoci, sense tractes de favor.
 • No acceptar, ni oferir, cap tipus d’obsequi ni de regal.
 • Complir els nostres compromisos comercials, en temps, en forma i en contingut.
 • Prioritzar aquelles empreses que mostrin una actitud responsable enfront de la Responsabilitat Social i el Medi Ambient.

En relació al Sector i la Competència.

 • Contribuir amb el nostre comportament a la protecció i millora de la reputació del sector.
 • Competir de manera ètica en els mercats, sent respectuosos i evitant la competència deslleial.
 • Complir amb els preceptes de la Llei 15/2007 del 3 de juliol de Defensa de la Competència. I molt especialment els referits a l’article 1 del Capítol Primer, Actuacions col·lusòries, on es defineixen les pràctiques prohibides, com ara acords de fixació de preus o repartiment del mercat entre altres, que restringeixin o falsegin les regles del mercat.

Principis bàsics de conducta en l’ús d’eines informàtiques de l’empresa.

 • Els ordinadors corporatius i totes aquelles eines de caràcter informàtic subministrades al personal de l’empresa són específicament per a la realització de les seves activitats laborals
 • El personal del departament informàtic seran els únics responsables de definir la configuració bàsica, hardware y software dels equips informàtics, així com d’administrar els accessos a Internet. I podran revisar el contingut d’aquests equips per dur a terme el seu correcte manteniment.
 • Tota la informació creada, emmagatzemada i/o enviada des dels equips i sistemes informàtics de SiC24 és propietat exclusiva d’aquesta.
 • L’accés als ordinadors corporatius o a aquells altres equips informàtics subministrats per l’empresa que ho permetin, estaran protegits per un nom d’usuari i contrasenya.
 • No es podran instal·lar aplicacions de cap tipus sense el permís exprés del departament d’informàtica.
 • En cas que els responsables d’informàtica instal·lin en els ordinadors alguna aplicació per a monitoritzar la seva utilització, s’ha de comunicar als seus usuaris.
 • Està terminantment prohibit connectar qualsevol dispositiu de caràcter personal, element o estructura informàtica, intel·ligent o no intel·ligent, a les xarxes cablejades o sense fils corporatives. Si es considerés necessària aquesta connexió, s’ha de sol·licitar permís exprés als representants d’informàtica.
 • Està terminantment prohibit connectar-se a sistemes informàtics de tercers sense el seu permís exprés i els dels responsables d’informàtica.

Ús del Codi 

 • Tot el personal té l’obligació de conèixer, complir i contribuir al compliment del Codi.
 • El compliment d’aquest codi estarà auditat periòdicament per una empresa externa que vetllarà per la seva correcta aplicació.
 • Sempre que alguna persona, interna o externa, vulgui posar en coneixement de la companyia una possible infracció o vulneració dels principis del Codi, es pot adreçar directament al canal de denúncia creat per a tal efecte en què es garantirà la confidencialitat absoluta de la comunicació:

canaldedenuncias@sic24.com

 • SiC24 garanteix que mai es prendran represàlies contra qualsevol que de bona fe posi en coneixement de l’empresa una possible vulneració del seu codi de conducta, col·labori en la seva investigació o ajudi a resoldre-la.
 • En paral·lel a aquest Codi Ètic l’empresa ha creat igualment un Pla de Prevenció de Delictes Penals en el qual queden definits els possibles delictes que podrien afectar l’empresa així com els protocols d’actuació en cas que s’arribessin a produir. Aquest Pla de Prevenció estarà a disposició de tots els treballadors en el Departament de Recursos Humans.

 

Joan Garcia Guilló
Administrador / Gerent

Assistència Remota

Si us plau, introdueixi un codi de sessió vàlid per connectar amb l'operador.

Introdueix el teu ID per a continuar.

Sol·licita Pressupost